Jak zápis probíhá? | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Jak zápis probíhá?

1) Vydávání žádostí - přihlášek

12.4.2021 - 23. 4. 2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (12. 4. - 30. 4. 2021):

A) Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese:

  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolabrandysek/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

vyplníte elektronickou přihlášku. V prvním vyplníte základní osobní a kontaktní údaje uchazeče, zákonného zástupce a údaje potřebné k zápisu. Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním, dokončíte registraci. Na uvedený e-mail se automaticky odešle zpráva obsahující registrační číslo uchazeče a odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky a instrukce k zápisu.

B) potřené formuláře získáte na www.skolabrandysek.cz 

C) Vyzvednutí v základní škole

Přihlášku si vyzvednete v budově A ZŠ Brandýsek  ve dnech stanovených pro zápis  mezi 8 a 14 hodinou.

2) Sběr žádostí - přihlášek

12. 4. 2021 - 23. 4. 2021

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (8rsg2py),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou případně do schránky umístěné na budově A,

4. osobní podání – pouze ve výjimečných případech

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Rodných list dítěte stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude každému dítěti přiděleno při zápisu. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích ZŠ a na webových stránkách školy – www.skolabrandysek.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 28. dubna 2021.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít