Naše škola


Základní škola a mateřská škola Brandýsek

Škola v Brandýsku je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání asi 270 dětem v prvním až devátém ročníku. Většina žáků pochází přímo z Brandýska, škola dále vzdělává žáky dojíždějící z okolních obcí. Tradičně dojíždí děti z Třebusic, Kolče, Cvrčovic, Želenic, Blevic a Slatiny, v poslední době přibývá žáků ze Stehelčevse, Pcher a Kladna, několik žáků dojíždí z dalších obcí. Žáci základní školy jsou umístěni ve třech budovách, dvě starší jsou situovány při hlavní silnici na Prahu a Slaný. Mezi budovami se nachází malé asfaltové hřiště, které je využíváno i odpoledne občany obce. Třetí, novější, budova je v klidnější části obce nedaleko silnice na Kladno. Před budovou školy se nalézá dětské hřiště, které využívá školní družina i široká veřejnost.

Budova A

Hlavní a nejstarší budova z roku 1878 (č. p. 36). V současnosti se zde nachází třídy druhého stupně. Zde je také umístěna ředitelna školy, pracovna účetní, kuchyně, jídelna, nová počítačová učebna (rekonstrukce 2018), učebna s interaktivní tabulí  a 5 tříd, které jsou vybaveny novým nábytkem a postupně dochází k další renovaci. Ve všech třídách došlo k výměně oken, výměna oken v kuchyni, jídelně a sborovně je v plánu v dalším roce. V roce 2015 došlo k rozsáhlé opravě sociálního zařízení a kanalizace, v roce 2017 jsme vybudovali nové schody, přístup k budově školy a zrenovovali zahradu před školou.

Budova B

Druhá, starší, budova je z roku 1897 (č.  p. 61) a učí se v ní žáci čtvrtých a pátých tříd. Zde se nachází čtyři učebny, které jsou opravené a moderně vybavené, malá, nově opravená, sborovna (2018) a dva kabinety. Jedna třída je vybavená interaktivním zařízením. I v této budově jsou vyměněna okna (2014) a zrekonstruované sociální zařízení (2017). Plánujeme opravu přístupového chodníku a zahrady před školou.

Budova C

Nejnovější budova postavená v roce 1983 (č. p. 126). V pavilonu je první až třetí třída a školní družina. Jsou zde krásné světlé třídy, šest větších učeben, z toho je jedna vybavena interaktivní tabulí a v jedné je umístěna školní družina. Dále jsou zde 3 menší učebny, z nichž jedna je vybavena interaktivní tabulí a odpoledne je využívána ZUŠ a ve zbývajících dvou je školní družina. Velmi pěkně působí prostorné chodby s estetickou výzdobou. Také v této budově došlo k rekonstrukci sociálního zařízení (2016) a kompletní výměně oken (2018). Z bývalé kotelny byla vybudována malá herna. V budově se nachází sborovna a dva kabinety.

 Cíle, vize a perspektiva školy

Škola nadále pokračuje v tradiční preferenci sportovních aktivit, žáci se zúčastňují většiny sportovních soutěží v kopané, futsalu, florbalu, košíkové a lehké atletice, které se v naší oblasti konají. Od roku 2016 pořádáme fotbalový turnaj, na který zveme školy z okolí (Švermov, Pchery, Vinařice a Libušín). Každý rok se naši žáci úspěšně zúčastňují recitační a matematické soutěže i výtvarných soutěží. Velmi úspěšně školu reprezentují děvčata z tanečního kroužku. Kromě tance nabízíme širokou škálu kroužků. Velkou tradici má ve škole pořádání exkurzí a lyžařského kurzu. Velkou pozornost věnuje škola integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Byl zřízen předmět speciálně pedagogické péče nazvaný Cvičení pro dyslektiky, které vedou zkušení a kvalifikovaní učitelé. Dále pro některé žáky zřizujeme skupiny pro podporu přípravy do školy. Velká pozornost je také věnována otázkám regionálního významu. Veškerá činnost školy se odvíjí od formování profilu absolventa školy a představuje vizi, souhrn jeho stěžejních vědomostí, schopností a dovedností.  Vedení školy a učitelé se snaží vytvářet ve škole bezpečné prostředí, kde se žáci budou cítit příjemně a nebudou se obávat reakce na své nápady, myšlenky a názory ze strany učitele, ani spolužáků a budou zažívat radost z učení. Tím dostanou příležitost ukázat, co umí a vyjadřovat své myšlenky a názory samostatně v logickém sledu a aplikovat osvědčené postupy při řešení problémových situací a maximálně využít znalost učiva ve svém budoucím životě. Na cestě mezi touto vizí profilu absolventa základní školy a konečným stavem leží mnoho překážek a je to proces dlouhodobý. Smyslem je ale již samotná cesta, tedy každodenní rozvíjející aktivní učení a navozování příležitostí pro rozvoj samostatného myšlení žáků.

 

Absolvent Základní školy Brandýsek

- během školní docházky si osvojil potřebné strategie učení

- je zodpovědný a samostatný, využívá různé zdroje

- osvojil si tvořivé myšlení

- umí přiměřeně řešit problémy

- osvojil si dovednosti účinně komunikovat a spolupracovat

- aplikuje své znalosti

- umí formulovat své myšlenky, akceptuje názor druhého

- dokáže chránit své fyzické a duševní zdraví i zdraví jiných

- vystupuje kultivovaně

- dosáhl maximálního rozvoje všech složek své osobnosti

- je ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám

- naučil se poznávat své schopnosti a své reálné možnosti; umí je uplatňovat spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní cestě a při svém profesním uplatnění