Název projektu:          Zjednodušený projekt II

Příjemce dotace:        Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Reg. č.:                       CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014432              

Vážení rodiče,

naše škola se v rámci vyhlášené výzvy Podpora škol formou zjednodušených projektů – Šablony
pro MŠ, ZŠ a ŠD zapojila do projektu Zjednodušený projekt II. Ten je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle projektu jsou:

 • podpora polytechnického vzdělávání
 • podpora inkluzivního/společného vzdělávání
 • podpora rozvoje matematických kompetencí, podnikavosti a iniciativy
 • podpora spolupráce s rodiči dětí a veřejností
 • personální podpora
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit
 • podpora žáků při vzdělávání

Naše škola je do projektu zapojena prostřednictvím následujících aktivit:

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka v ZŠ
 • Kluby pro žáky ZŠ (čtenářský, badatelský, klub komunikace v cizím jazyce a klub zábavné logiky a deskových her)
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole i mimo školu
 • Speciální pedagog – personální podpora ŠD
 • Tandemové vzdělávání v ŠD
 • Školní psycholog – personální podpora MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt byl zahájen 2. 9. 2019 a jeho předpokládané ukončení je naplánováno na 31. 8. 2021.