Pravidla pro distanční vzdělávání | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Pravidla pro distanční vzdělávání

Vážení rodiče, 

v souvislosti s vyhlášením uzavření základních škol naše škola přejde k distančnímu vzdělávání.  Na tuto situaci jsme se připravili. Pro synchronní formu distanční výuky škola zvolila aplikaci  Microsoft Teams.

  Pravidla pro distanční vzdělávání 

1. Distanční výuka je nově pro žáky povinná – dáno novelou zákona vyhlášenou pod č.  349/2020 Sb. 

2. K distančnímu vzdělávání žáků bude využíván především nástroj Microsoft Teams, který  škola poskytla žákům zdarma v rámci své multilicence. Microsoft Teams je aplikace, která  umožňuje textovou komunikaci, video hovory a celou řadu dalších funkcí. Tato aplikace bude  využívána především pro on-line výuku a konzultace s vyučujícím. 

3. Dalšími komunikačními prostředky, které mohou být využívány, jsou e-mailová  korespondence či jiné aplikace, které již vyučující využívali v rámci distanční výuky v minulém  školním roce. Žákům mohou být potřebné materiály předávány i v tištěné formě a oni je i v této  podobě, po vypracování úloh, mohou zpět předat vyučujícímu. Distanční výuka není synonymem pro on-line výuku. 

4. Pro využití aplikace Microsoft Teams si ji musí každý žák na svém domácím počítači  nainstalovat a zprovoznit. Žáci 1.stupně se však zde bez pomoci rodičů neobejdou. Postup pro  instalaci je zveřejněn na webu školy. 

5. Oznámení o zahájení distanční výuky bude sděleno žákům prostřednictvím třídních  učitelů a uveřejněno na webových stránkách školy. 

6. Rozvrh hodin distanční výuky bude vycházet z rozvrhu hodin pro prezenční výuku  upřednostněním nosného učiva dle doporučení MŠMT. Výuka bude probíhat pro stěžejní předměty  částečně synchronně (formou videohodin nebo online chatu v MS Teams) v rozsahu minimálně 1  hodina týdně a částečně asynchronně, pro předměty výchovné pouze asynchronně – tj. budou  zadávány úlohy formou vypracování samostatné práce. Žáci obdrží upravený rozvrh hodin, kde  budou vyznačeny hodiny synchronní. V době synchronních hodin je žák aktivně přihlášen v  MSTeams. 

7. Z důvodu odpočinku žáka nemusí vždy vyučovací hodina trvat 45 min. Členění vyučovací  hodiny je plně v kompetenci příslušného vyučujícího a může být rozděleno na on-line část a  samostatnou práci nebo procvičování bez nutnosti připojení k internetu. 

8. V průběhu výuky musí mít každý žák při sobě příslušnou učebnici a školní či pracovní  sešit, do kterého bude provádět zápis na pokyn vyučujícího. Žáci byli informováni o nutnosti odnést  si veškeré učebnice ze školy domů. 

9. V průběhu distanční výuky mohou být žáci kromě jiného hodnocení klasifikováni  známkami. Klasifikace bude možná na základě testování dle zadání jednotlivých vyučujících. Přitom platí, že  každý žák bude mít možnost test jednou zopakovat, počítat se mu bude lepší známka. Slohová práce či jiná tvůrčí práce (referát, výtvarná práce, esej, ústní odpovědi) se nepovažují za  test, mohou být klasifikovány přímo. 

10. Případná absence žáka při distanční výuce se zapisuje do standardní elektronické třídní  knihy. Vyučující zapíše rovněž absenci, pokud zjistí, že žák vysílání v průběhu vyučovací hodiny  bez omluvy opustil nebo přišel pozdě.  

11. Nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je zákonný zástupce povinný jej  nejpozději do 3 dnů řádně omluvit.

12. Každý žák má právo si domluvit, nad rámec běžné výuky, individuální konzultaci s  vyučujícím. 

13. Žáci jsou povinni v průběhu on-line výuky dodržovat komunikační kázeň. O slovo se žák  hlásí pomocí příslušné ikony. 

14. Pořizování jakýchkoliv záznamů z distanční výuky je možné pouze se souhlasem  příslušného vyučujícího. 

15. Pokud se žákovi vyskytne na jeho zařízení závada, která mu neumožní účast na  distančním vzdělávání, může požádat o dočasné zapůjčení tabletu z majetku školy. Totéž se týká  žáků, kteří nemají možnost pracovat z domova na vlastním digitálním zařízení. Je nutno  podotknout, že pro videohodinu v MSTeams žákům skutečně postačí běžný chytrý telefon. 

16. O zapůjčení zařízení musí písemně zažádat zákonný zástupce žáka a uzavřít se školou  smlouvu o výpůjčce. Žádosti bude škola vyřizovat individuálně. Na zápůjčku nevzniká automatický  nárok. 

17. Pokud je na vyučujícího uvalena karanténa, distanční výuka probíhá dle personálních  možností školy buď synchronně nebo asynchronně. Opět platí, že distanční výuka není  synonymem pro on-line výuku

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít