Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Vedoucí ŠPP: Mgr. Magdalena Lencová

Školní metodička prevence (ŠMP): Mgr. Jana Vránová

Výchovná poradkyně (VP): Mgr. Magdalena Lencová

Speciální pedagožka (SPPG): Mgr. Lubomíra Moudrá

Učitelka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (USVP): Mgr. Olga Stehlíková

Školní poradenské pracoviště je zřízeno na základě zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 72/2005 Sb. Jeho zřízení ve škole je povinné.

Účelem ŠPP je poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

ŠPP zajišťuje koordinaci a spolupráci se třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky.

ŠPP zajišťuje koordinaci a spolupráci s jinými zařízeními (např. PPP, SPC, SVP, OSPOD apod.)

Smyslem poskytovaných služeb je vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, všestranný rozvoj žáků, zajištění speciálně vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

Služby poskytované ŠPP obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Program školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

Program poradenských služeb vymezuje poskytované služby a personální zajištění. Rozsah služeb odpovídá počtu a vzdělávacím potřebám žáků a personálním možnostem školy.

Aktivity a jejich zajištění:

 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – VP, SPPG, USVP (zprostředkování a diagnostika, realizace nápravy/pedagogické intervence)
 • Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků - VP
 • Podpora žáků s výchovnými či vzdělávacími problémy/obtížemi – ŠMP, SPPG, USVP
 • Podpora začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek - ŠMP
 • Spolupráce se zákonnými zástupci – ŠMP, VP, SPPG, USVP
 • Spolupráce s jinými školskými zařízeními – ŠMP, VP
 • Metodická podpora učitelů – ŠMP, VP, SPPG, USVP
 • Tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů - ŠMP
 • Prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti – ŠMP, VP
 • Včasná intervence při problémech žáků - ŠMP
 • Kariérové poradenství - VP

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít