Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Volitelné předměty pro školní rok 2022/2023

Volitelné předměty

Volitelné předměty jsou součástí ŠVP ZŠ a MŠ Brandýsek. Zařazení těchto předmětů do aktuální vzdělávací nabídky daného školního roku se řídí jednak zájmem žáků, jednak personálními a organizačními podmínkami školy.

Volitelné předměty jsou vyučovány v rámci disponibilní hodinové dotace. Jsou určeny pro všechny žáky druhého stupně základní školy, kteří si je zvolí z aktuální nabídky, a to zpravidla tímto způsobem:

  • v květnu dostane zákonný zástupce prostřednictvím žáků nabídkový list se seznamem volitelných předmětů na následující školní rok
  • v seznamu zákonný zástupce označí volbu, nabídkový list podepíše a doručí do tří dnů třídnímu učiteli
  • v 6. - 9. ročníku si žáci volí vždy jeden předmět (pro případ malého zájmu o vybraný předmět i náhradní předmět)
  • volba je závazná na celý školní rok
  • v případě malého zájmů o některý z nabízených předmětů je tento z nabídky stažen

Příroda pod mikroskopem

Doplňuje vyučovací předmět přírodopis, rozšiřuje ho o praktické dovednosti, vede žáky k aplikaci získaných poznatků k aktivní a samostatné práci. Součástí předmětu je praktické poznávání přírody v terénních podmínkách a práce s laboratorní technikou.

Výtvarná tvorba

V předmětu jsou zařazovány praktické výtvarné techniky, jejichž cílem je rozvíjet u žáků zručnost, podporovat jejich kreativitu, experimentování s materiály, učit je pracovat s různými materiály a využívat různé výtvarné techniky.

Praktická angličtina

Doplňuje předmět anglický jazyk. Cílem je rozšířit řečové, poslechové a komunikační dovednosti žáků, osvojit si přirozené použití jazyka v každodenních životních situacích.  

Angličtina v mediích

Doplňuje předmět anglický jazyk. Cílem je rozšířit porozumění živé mluvené angličtině pomocí poslechu anglických písní, filmů, práce s textem.

Sportovní hry 

Žáci se zdokonalují ve sportovních i netradičních hrách, atletice a gymnastice.

Domácnost (vaření a stolování)

Žáci seznamováni se zařízením domácnosti, zásadami jejího financování a údržbou, s manipulací nástroji či elektrotechnikou, s přípravou pokrmů i vyvážených jídelníčků. Získávají představu o vhodné úpravě stolu i správném stolování.

Čtenářský seminář

Rozšiřuje čtenářské dovednosti, zaměřuje se na praktické dovednosti, vede žáky k aplikaci získaných poznatků, k aktivní a samostatné práci.  

Historický seminář

Rozšiřuje a doplňuje vědomosti a dovednosti získané v předmětu dějepis, a to především na regionální úrovni.  

Problémové úlohy

Žáci se seznámí s různými typy slovních, obrázkových, pozičních, manipulačních i kombinovaných úloh, s jednoduchými i složitějšími způsoby šifrování, dvou- a trojrozměrnými hlavolamy a deskovými i počítačovými hrami, podporujícími logické uvažování a kritické myšlení.

Bubnování

Hra na tradiční i netradiční nástroje.

Fyzikální hrátky

Žáci se učí správně zacházet s pomůckami, sestavovat jednotlivé pokusy, samostatně měřit různé veličiny, vyhledávat informace, vyhodnocovat výsledky.

Cvičení z matematiky + Cvičení z českého jazyka

 Pouze pro žáky 9. ročníku v rámci přípravy na přijímací zkoušky

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít