Informace k zápisu | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd

 

Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podle § 36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě § 37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 31. května 2021 o odklad povinné školní docházky.

Odklad školní docházky

 • zákonný zástupce dítěte přihlásí dítě k povinné školní docházce a požádá o odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
 • žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, musí tak učinit nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku
 • začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

 

Předčasné přijetí ke školní docházce

 • věk dítěte 5 let k 31. 8. 2021
 • pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 31. 8. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře

Rodiče, kteří nemohli žádost doručit ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně, nejpozději však do 30. dubna 2021.

 

Kritéria pro přijetí:

1. Žáci s místem trvalého pobytu v školském obvodu

2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence

3. Ostatní žáci

 Co má umět předškolák:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, je potřeba navštívit logopeda
 • mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • vědět, jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
 • nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • sebeobsluha - samostatné stolování, jíst příborem
 • hygiena - mytí, wc, smrkání
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít