Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Informace k zápisu

 

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy a Mateřské školy Brandýsek pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na tyto dny:

čtvrtek 11. dubna 2024 a pátek 12. dubna 2024

Zapisuje se vždy od 14:00 do 17:00 hod. v budově C. 

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (žádost o přijetí, žádost o odklad) je možné vyplnit a zároveň si zarezervovat termín prezenčního zápisu na:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolabrandysek/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4450

Lze si je rovněž stáhnout a vyplnit předem bez možností rezervace termínu.  K dispozici jsou na webových stránkách školy (www.skolabrandysek.cz).

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu školní docházky.

Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podle § 36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Zákonný zástupce, který přijde s dítětem k zápisu, s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě § 37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 30. dubna 2024 o odklad povinné školní docházky.

Jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, přijdou k zápisu také.

Odklad školní docházky

 • zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
 • žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, musí tak učinit nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku
 • začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

Předčasné přijetí ke školní docházce 

 • věk dítěte 5 let k 31. 8. 2024
 • pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ  + odborného lékaře

Rodiče, kteří se se svými dětmi nemohli dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně, nejpozději však do 30. dubna 2024.

 

Kritéria pro přijetí:

1.      Žáci s místem trvalého pobytu v školském obvodu     

2.     Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole  sourozence     

3.     Ostatní žáci                                      

Organizace zápisu

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 13:00 do 17:00 hodin
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 • zápis je rozdělen na formální část a motivační část
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy
 • u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci
 • motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude každému dítěti přiděleno při zápisu. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích ZŠ a na webových stránkách školy – www.skolabrandysek.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 22. dubna 2024.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

   Co má umět předškolák:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, je potřeba navštívit logopeda
 • mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
 • nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • sebeobsluha - samostatné stolování, jíst příborem
 • hygiena - mytí, wc, smrkání

 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku si můžete stáhnout zde:

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít